Obchodní podmínky

Designers & Developers s.r.o.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 300801
Se sídlem: Jaromírova 80/51, Praha 2, 128 00
IČO: 07424434
Kontaktní email: [email protected]
Tel. č.: +420 777 262 424
Číslo účtu: 115–7978920277/0100, IBAN CZ5701000001157978920277
(dále též jen „Zhotovitel“)


Kdo jsme a co děláme?

Jsme společnost Designers & Developers s.r.o., a zabýváme se zejména návrhem a vývojem webů, e‑shopů a aplikací (dále jen „Dílo“), zároveň si u nás můžete objednat i konzultace, technický audit a servisní služby a další související služby (dále jen „Služby“).

Zhotovitel je podnikatelem podnikajícím v oblasti tvorby webů, e‑shopů a aplikací. Zároveň se zabývá poskytováním servisních služeb. Tyto obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy, které byly mezi Zhotovitelem a klientem založeny dílčí smlouvou (dále „Smlouva“).


I. Objednávka služeb

Pokud se rozhodnete využít našich Služeb nebo objednat Dílo – web, e‑shop nebo aplikaci, zašlete nám, prosím, písemně objednávku – můžete ji donést na naši provozovnu, zaslat e‑mailem nebo klasicky poštou. Vypište nám prosím, jaké služby byste si od nás přáli. Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaše objednávka je závazná.

 1. Objednávka je přijímána výhradně písemnou formou a může být Zhotoviteli doručena osobně, elektronicky emailem, nebo poštou. Součástí objednávky je typ objednávaných Služeb nebo Díla, včetně případných individuálních požadavků a specifikací.
 2. Objednávka je závazná. Objednávka musí obsahovat alespoň:
 • identifikaci klienta;
 • identifikaci požadovaných Služeb nebo Díla.
 1. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetím objednávky.
 2. Zhotovitel je oprávněn objednávku odmítnout či upravit nebo doplnit. V případě objednávky tvorby webu a aplikací a dále servisních služeb Zhotovitel doplní zejména výši odměny. V takovém případě (změny, úpravy nebo doplnění objednávky) je Smlouva uzavřena okamžikem schválení klienta.

II. Odměna za poskytování Služeb, platební podmínky

Za poskytované služby nám budete platit tolik, na kolik se dohodneme ve Smlouvě, nebo bude částka vypočtena na základě níže uvedeného ceníku. Není-li stanoveno jinak, na uhrazení dané částky máte 14 dní od vystavení faktury. Vezměte, prosím, na vědomí níže uvedené následky nezaplacení dané částky.

Prosíme o pochopení, že vám můžeme stanovit zálohu na plnění. V takovém případě budete mít 3 pracovní dny na její zaplacení. Poté započneme s poskytováním služeb nedohodneme-li se jinak.

Objednáte-li si od nás vytvoření webu, e‑shopu, aplikace nebo jakéhokoliv obdobného díla, počítejte s tím, že pro vás vytvoříme nejprve návrh tohoto díla. Pokud se vám návrh nebude líbit, máte dle smlouvy nárok na další dva návrhy či přetvoření návrhu v ceně. Každý další návrh je zpoplatněn, podrobnosti uvádíme níže.

 1. Odměna za poskytování Služeb nebo provedení Díla může být stanovena ve Smlouvě, která má vždy přednost před těmito obchodními podmínkami.
 2. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Ceník.
 3. V případě poskytování hostingu je odměna hrazena za roční plnění dopředu. Za roční plnění se považuje 365 resp. 366 dní.
 4. Nárok na odměnu Zhotoviteli vzniká zpřístupněním Služeb klientovi. V případě Díla vzniká nárok na odměnu Zhotoviteli za návrh Díla zpřístupněním návrhů klientovi, nárok na odměnu za konečnou podobu Díla vzniká zpřístupněním konečné podoby Díla. Předáním Díla se rozumí zpřístupnění Díla na internetu a zaslání potřebných přístupů pro zobrazení Díla. Částečná plnění si smluvní strany předávají dle obecných ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném způsobu předání Díla či jeho části v průběhu další spolupráce.
 5. V případě neuhrazení částky do data splatnosti je Zhotovitel oprávněn požadovat penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 6. Není-li stanoveno jinak, je odměna splatná do 14 dnů od vystavení příslušného daňového dokladu. 
 7. O překročení splatnosti Zhotovitel klienta upozorní prostřednictvím výzvy k uhrazení, která je zasílána týden po splatnosti. 
 8. V případě, že nebude částka uhrazena bezprostředně po výzvě, je Zhotovitel oprávněn vymáhat pohledávku prostřednictvím externí společnosti. V takovém případě jsou náklady spojené s vymáháním dlužné částky připočteny k ceně Díla nebo Služeb. Zhotovitel je dále oprávněn v takovém případě přerušit dodávku Služeb nebo tvorbu Díla.
 9. Stanoví-li Zhotovitel takový požadavek, je Klient povinen zaplatit Zhotoviteli zálohu na plnění až do výše 100 % sjednané odměny vč. DPH. Záloha je splatná do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že záloha bude započtena proti nároku Zhotovitele na úhradu odměny za poskytování Služeb či provedení Díla a případné licence. Záloha je nevratná.
 10. Zhotovitel je povinen poskytovat Služby nebo započíst s prací na Díle teprve po přičtení zálohy uvedené v předchozím odstavci na účet Zhotovitele. V případě prodlení s úhradou záloh se o dobu prodlení klienta prodlužují rovněž lhůty k plnění Zhotovitele o čtyřnásobek doby prodlení Objednatele.
 11. V případě Díla tvoří odměnu tyto části:
 • vypracování návrhu Díla (tzv. skicovné), není-li stranami dohodnuto jinak;
 • vypracování konečné podoby Díla;
 • může být zvlášť stanovena odměna za poskytnutí licence.
 1. Vypracování každé další verze návrhu Díla je zpoplatněno v závislosti na časové náročnosti, kdy odměna za takový další návrh je určena jako násobek vynaloženého času Zhotovitele a hodinové sazby dle Ceníku. Při objednávce vypracování další verze klientem Zhotovitel uvede odhadovanou časovou náročnost. Při schválení této dílčí práce je klient povinen zaplatit zálohu ve výši 100 %. Na tuto dílčí smlouvu se vztahují tyto VOP obdobným způsobem. Záloha bude započtena proti nároku Zhotovitele na úhradu odměny za sjednaný dílčí návrh.
 2. Odměna uvedená v tomto článku nezahrnuje náklady potřebné k případnému úplatnému zajištění podkladů pro Dílo (zejména fotografií a jiných děl ve smyslu autorského zákona). 

III. Spolupráce

Pro plnění je nezbytná naše vzájemná spolupráce. Budeme od vás potřebovat některé podklady, vyjádření nebo pokyny, kterým směrem se máme v naší činnosti vydat. 

 1. Klient se zavazuje předat Zhotoviteli veškerá data, podklady, informace a pokyny (dále souhrnně „podklady“) potřebné pro poskytnutí Služeb nebo provedení Díla nejpozději do 3 dnů od uzavření Smlouvy, a do 3 dnů od výzvy Zhotovitele ty podklady, jejichž potřeba vyplyne uzavření Smlouvy.
 2. Nepředá-li klient podklady včas, posouvá se doba plnění Zhotovitele vždy o čtyřnásobek doby prodlení klienta, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 3. Okamžikem předání se rozumí oznámení Zhotovitele učiněné klientovi o zpřístupnění Služeb nebo Díla.

V případě Díla (tvorby webu a aplikací):

 1. Klient do 3 dnů od předání návrhu
 1. návrh schválí a případně uvede další pokyny pro zpracování konečné podoby Díla,
 2. určí, že návrh není vyhovující a uvede Zhotoviteli, v čem je pro něj návrh nevyhovující. V takovém případě se lhůta pro plnění povinností Zhotovitele prodlužuje o dobu nutnou k vypracování nového návrhu/přepracování návrhu, a to obdobně dle předchozích odstavců. Zhotovitel vypracuje/přepracuje až dva další návrhy Díla zdarma. Zároveň si však smluvní strany ujednávají pro případ každého dalšího zpracování návrhu odměnu, která je určena jako násobek vynaloženého času Zhotovitele a hodinové sazby dle Ceníku. Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu pro tvorbu dalšího návrhu, do doby připsání této zálohy na účet Zhotovitele Zhotovitel není povinen v Díle pokračovat.
 1. V případě, že se k předaným návrhům dle předchozího odstavce klient do 7 dnů od jejich obdržení nevyjádří nebo neuvede důvody pro jejich neakceptovatelnost, je Zhotovitel sám oprávněn učinit volbu, který návrh Díla bude dopracován do konečné podoby.
 2. Konečné vypracování Díla Zhotovitel provede dle harmonogramu. Dojde li k nedodržení lhůt uvedených výše, bude harmonogram posunut o dobu přiměřenou, zejména s ohledem na kapacitní možnosti Zhotovitele.
 3. Zhotovitel je oprávněn pověřit třetí osobu plněním Smlouvy.
 4. Předáním Díla se rozumí jeho zpřístupnění na webhostingu zajištěném Zhotovitelem a zaslání potřebných přístupů pro zobrazení Díla. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném způsobu předání Díla či jeho části v průběhu další spolupráce.
 5. Pokud Zhotovitel provede Dílo nebo jeho část před sjednanou lhůtou a vyzve klienta k převzetí Díla či jeho části, je klient povinen Dílo či jeho část převzít v tomto dřívějším termínu.

IV. Odpovědnost

Při užívání našich hostingových služeb mějte, prosíme, na paměti, že při vkládání obsahu do prostoru, který Vám poskytneme, musíte dbát na cizí práva (například ochranu značky, autorská práva, ochranu osobnosti a jiné). 

 1. Odpovídáte za to, že Vámi vložený obsah do prostoru, který Zhotovitel v rámci poskytování Služeb, konkrétně hostingu, poskytuje, nezasahuje do práv třetích osob, že neporušuje cizí práva duševního vlastnictví, ochranu osobních údajů, cizí průmyslová práva, práva k označení, že nejste v rozporu s platnými právními předpisy ani dobrými mravy. V případě, že porušíte práva cizích osob a tímto jednáním dojde k újmě Zhotovitele, jste jí povinni nahradit škodu včetně nemajetkové újmy. 
 2. Zhotovitel není odpovědný za škodu vzniklou v důsledku užívání Služeb s výjimkou škody způsobené úmyslným škodným jednáním.

V. Postup v případě zjištění vad či nedodělků

Pokud se při předání Díla nebo užívání Služeb objeví problémy, vyvarujte se, prosíme, opravám ve vlastní režii a neprodleně nám to písemnou formou nahlaste ve lhůtách stanovených níže.

 1. Klient je povinen bez zbytečného odkladu po předání Díla nebo umožnění poskytování Služeb otestovat všechny funkcionality. Případné vady či nedodělky je klient povinen písemně vytknout Zhotoviteli ve lhůtě 7 kalendářních dnů od předání Díla nebo umožnění poskytování Služeb. Neučiní-li tak, jeho práva domáhat se nároků z titulů odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu zanikají, ledaže by šlo o vady či nedodělky, které nemohly být zjištěny ani při vynaložení náležité pozornosti. Vady či nedodělky, které nemohly být zjištěny ani při vynaložení náležité pozornosti, je klient povinen písemně vytknout Zhotoviteli ve lhůtě 2 kalendářních dnů od jejich zjištění, nejpozději však do jednoho roku od předání Díla nebo umožnění poskytování Služeb. 
 2. Zhotovitel se zavazuje vady a nedodělky vytknuté mu v souladu s těmito VOP odstranit do třiceti kalendářních dnů od doručení výzvy k jejich odstranění. Náklady na případné odstranění vad a nedodělků nese Zhotovitel.
 3. Vzhledem k povaze Služeb a Díla si smluvní strany sjednaly, že klient není oprávněn odstranit případné vady či nedodělky Služeb či Díla ve vlastní režii.
 4. V případě zjištění cizího zásahu do zdrojového kódu nebo nevhodného používání není klient oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad.

VI. Práva duševního vlastnictví

Věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost tomu, jakým způsobem můžete vámi objednané služby či web, e‑shop nebo aplikaci používat.

 1. Klient je povinen být oprávněným uživatelem podkladů a děl (dále jen „Podklady“) dodaných Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy, a rovněž být oprávněn s těmito Podklady nakládat. Ukáže-li se být toto prohlášení nepravdivé, odpovídá Zhotoviteli za způsobenou škodu.
 2. Splňuje-li Dílo nebo jeho část, nebo Služby, náležitosti autorského díla ve smyslu z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, a nedohodnou-li se strany jinak:
 1. Dílo nebo Služby mohou být klientem užíváno nejen pro vnitřní potřeby klienta,
 2. klient je oprávněn Dílo nebo Služby dále upravovat,
 3. klient je oprávněn Dílo spojit s jiným dílem či jej zařadit do díla souborného,
 4. klient je oprávněn Dílo rozmnožovat bez množstevního omezení,
 5. klient je oprávněn udělit k Dílu nebo Službám podlicenci,
 6. klient je oprávněn Dílo spojit s jiným dílem,
 7. klient je oprávněn Dílo užít v jakékoliv jazykové variaci,
 8. klient je oprávněn Dílo nebo Služby užít bez územního omezení
 9. klient je oprávněn Dílo nebo Služby užít bez časového omezení 
 10. klient není oprávněn postoupit svá oprávnění k Dílu nebo Službám mu vyplývající z tohoto článku a odstavce,
 11. klient je povinen uvádět u Díla název Zhotovitele a jeho logo, a to v následující podobě: Tvorba webu [LOGO] nebo Tvorba webových stránek [LOGO] bez dalšího souhlasu Zhotovitele.
 1. Zhotovitel je oprávněn Dílo užít pro vlastní referenční účely.
 2. V případě tvorby webu/aplikace součástí Díla není systém pro správu obsahu (dále jen „CMS“). Výhradním vlastníkem CMS je Zhotovitel, Zhotovitel poskytuje klientovi oprávnění k užití CMS po dobu oprávněného užití díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit provoz a aktualizovat CMS za poplatek dle Ceníku. Tato částka je splatná vždy za rok dopředu a není součástí Odměny. V případě, že částka nebude připsaná na účet Zhotovitele do 14 dnů od předání Díla, je Zhotovitel oprávněn zadržet Dílo a jeho užití klientem.

VII. Ochrana osobních údajů


Při celém procesu poskytování služeb – od jejich objednání, až po jejich užívání, dochází ke zpracování vámi zadaných osobních údajů. Toto zpracování je nezbytné pro poskytování Služeb či vypracování Díla. Pokud byste chtěli o zpracování vědět více, přečtěte si bližší informace tady nebo nás kontaktujte.

 1. Zhotovitel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) vaše následující údaje: jméno, příjmení, adresu sídla, IČ, DIČ, e‑mail na kontaktní osoby, telefonní číslo na kontaktní osoby, případně pozici kontaktní osoby. 
 2. Jméno, příjmení, e‑mailovou adresu, telefonní číslo, IČ, DIČ, adresu sídla, e‑mail na kontaktní osoby, telefonní číslo na kontaktní osoby, případně pozici kontaktní osoby je nutné zpracovat za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy – poskytnutí možnosti odběru Služeb a provedení Díla a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění (posledního odběru Služeb nebo od provedení Díla) dle těchto podmínek, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Zhotovitele (jedná se tedy o oprávněný zájem správce).
 3. Na e‑mailovou adresu vám mohou být zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e‑mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. 
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz osobních údajů – výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů, 
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Klient se tímto zavazuje pro případ, že při plnění Smlouvy budou Zhotoviteli zpřístupněny osobní údaje ve smyslu Nařízení, upozornit jej na nakládání s osobními údaji, poučit jej o jeho povinnostech vyplývajících z veřejnoprávní úpravy a zajistit dostatečné právní i faktické zabezpečení, které Nařízení po správci i zpracovateli osobních údajů požaduje. V případě nesplnění těchto povinností odpovídá klient Zhotoviteli za případnou škodu.

VIII. Další ujednání a následky porušení povinností dle této Smlouvy


Může se stát, že dojde k porušení Smlouvy. Následky porušení Smlouvy a možnost odstoupení od Smlouvy jsou důležitou částí Smlouvy, tak si ji, prosím, z opatrnosti přečtěte.

 1. Lhůty pro veškerá plnění dle těchto VOP a Smlouvy se automaticky prodlužují o dobu trvání okolnosti vyšší moci, ovšem pouze za předpokladu, že dotčená smluvní strana o vzniku této události bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí druhou smluvní stranu. Pro účely těchto VOP a Smlouvy se za okolnost vyšší moci považuje každá mimořádná nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu Smlouvy a těchto VOP, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu těchto VOP a Smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit. Jako vyšší moc naopak nelze uznat překážku vzniklou z osobních poměrů kterékoli smluvní strany.
 2. Přesáhne-li prodlení Zhotovitele s umožněním poskytování Služeb tři kalendářní měsíce, je klient oprávněn od Smlouvy v části poskytování Služeb odstoupit. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy v části poskytování Služeb odstoupit v případě neposkytnutí potřebné součinnosti klienta pro umožnění poskytování Služeb spočívající v neposkytování informací pro dílčí plnění, a to ani ve lhůtě sedmi kalendářních dnů od doručení opakované písemné výzvy k poskytnutí této součinnosti (výzvu lze zaslat i prostřednictvím e‑mailu), nebo v případě prodlení s úhradou některé faktury překračujícím patnáct kalendářních dnů. Dále může kterákoliv ze smluvních stran od Smlouvy v části poskytování Služeb odstoupit v případě okolnosti vyšší moci trvající déle než tři měsíce.
 3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z těchto VOP a Smlouvy v části poskytování Služeb smlouvy, kromě nároku na náhradu škody vzniklé porušením těchto VOP a Smlouvy, nároku na vydání bezdůvodného obohacení, nároku na zaplacení smluvní pokuty a dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.
 4. Hostingové služby jsou součástí provozu aplikace EIP CMS a sjednávají se na dobu určitou a to na jeden rok, odměna za ně je hrazena předem. Klient bere na vědomí, že poskytování hostingových služeb není možné před uplynutím jednoho roku vypovědět a že nemá nárok na vrácení poměrné částky.
 5. Nárok na náhradu škody existuje vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty, ust. § 2050 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.
 6. Klient dává Zhotoviteli souhlas k použití názvu a loga klienta k referenčním účelům. Pro použití dalších informací je nutný souhlas klienta po vyžádání Zhotovitelem.

IX. Ustanovení pro spotřebitele


Pokud naše služby používáte pro soukromé účely, podívejte se na práva, která vám české zákony přináší.

 1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že klient vstupuje do smluvního vztahu se Zhotovitelem výlučně jako spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), tj. člověk, který vůči Zhotoviteli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. V případě uzavření Smlouvy online, dálkovým způsobem nebo mimo prostory Zhotovitele má spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Odstoupit lze písemně nebo zasláním emailu na kontaktní údaje uvedené v záhlaví těchto VOP. Pro dodržení 14denní lhůty je potřeba toto odstoupení před jejím uplynutím odeslat.
 3. Odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů nelze, pokud Zhotovitel již poskytl plnění ve lhůtě pro odstoupení spotřebitele a toto plnění bylo poskytnuto ve lhůtě pro odstoupení se souhlasem a na žádost spotřebitele. 
 4. V případě, že spotřebitel odstoupí od Smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, ačkoliv již bylo započato s plněním na základě jeho vlastní žádosti, je spotřebitel povinen Zhotoviteli uhradit poměrnou část plnění. 
 5. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected],web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo se Zhotovitelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Zhotovitele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Pokud se tak stane zásadním způsobem, budete upozorněni na změnu obchodních podmínek odesláním oznámení na e‑mailovou adresu uvedenou v objednávce či Smlouvě. Pokračováním v užívání Služeb po uveřejnění změněných obchodních podmínek s těmito změnami souhlasíte. Jste však oprávněni změny odmítnout a to tak, že bezodkladně po oznámení změny obchodních podmínek písemně vyjádříte svůj nesouhlas se změnou obchodních podmínek, čímž dojde k zastavení poskytování Služeb a ukončení smluvního vztahu. Tento nesouhlas musí být písemně zaslán na korespondenční adresu Zhotovitele a je považován za písemnou výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemnost doručena Zhotoviteli.
 2. Doručovacími adresami smluvních stran, není-li dohodnuto jinak, jsou adresy jejich sídel vedené ve veřejném rejstříku, a to vždy až do doby, než dojde ke změně adresy sídla smluvní strany uvedené v rejstříku, nebo dokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí změnu doručovací adresy, když zároveň výslovně uvede, že si přeje doručovat na adresu odlišnou od adresy sídla zapsané v rejstříku. Zhotovitel výslovně stanovuje, že si přeje doručovat na korespondeční adresu uvedenou v záhlaví těchto podmínek.
 3. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je české právo.
 4. Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou příslušné české soudy.
 5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 6. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany není žádná smluvní strana oprávněna jakoukoli svou pohledávku ani jiné právo ze Smlouvy či se Smlouvou související postoupit třetí straně, dát do zástavy ani učinit předmětem zajišťovacího převodu práva. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany není žádná smluvní strana oprávněna jakoukoli pohledávku jednostranně započíst na pohledávku vzniklou z této Smlouvy ani s touto Smlouvou související.

V Praze dne 27. 6. 2023

Ing. Martin Henych – jednatel
Ing. Michal Voják – jednatel


Ceník

 • Všechny naše služby jsou kalkulovány na základě hodinové sazby 1 650,- bez DPH.
 • Provoz a aktualizace EIP CMS 15 000,- bez DPH / rok *
 • Provoz e‑shopu je kalkulován individuálně dle rozsahu a požadovaných parametrů.

* součástí provozu aplikace EIP CMS jsou hostingové služby pro jednu doménu druhého řádu tj internetová adresa, na které je web dostupný (např. webmefirmy.cz).